Przejdź do treści Przejdź do paska bocznego Przejdź do dolnej stopki strony

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ośrodek Kultury i Biblioteki w Moszczenicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.okibmoszczenica.pl.

Dane teleadresowe jednostki:
Ośrodek Kultury i Biblioteki w Moszczenicy
38-321 Moszczenica, ul. Samorządowa 1
tel: 18 3541044
e-mail: kultura@okibmoszczenica.pl
ePUAP: /okibmoszczenica/skrytka

Data publikacji strony internetowej: 1.10.2014
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1.06.2021

Strona internetowa www.okibmoszczenica.pl jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

— brak opisów zdjęć — tekstu alternatywnego, dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
— linki prowadzące do materiałów na innych stronach (podstronach) nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
— część dokumentów nie ma poprawnie zaznaczonej struktury logicznej lub są skanami.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Ośrodka Kultury i Biblioteki w Moszczenicy wspomaganej narzędziami automatycznymi.

Oświadczenie sporządzono dnia: 24.09.2021

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W Ośrodku Kultury i Biblioteki w Moszczenicy do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczona została Joanna Brach (dyrektor@okibmoszczenica.pl, tel.: 18 35 41 044, dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich:www.rpo.gov.pl.

 

Dostępność architektoniczna

Lokale Ośrodka Kultury i Biblioteki znajdują się na parterze budynku. Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy. W budynku jest winda i podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do Ośrodka Kultury i Biblioteki w Moszczenicy można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym

W pomieszczeniach Ośrodka Kultury i Biblioteki nie ma pętli indukcyjnych zagrażających osobom z rozrusznikiem serca. Zapewnienie osobom słabo słyszącym oraz głuchoniemym metody komunikacji przy załatwianiu spraw.

Joanna Brach
Ośrodek Kultury i Biblioteki w Moszczenicy

Ośrodek Kultury i Biblioteki © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content