Przejdź do treści Przejdź do paska bocznego Przejdź do dolnej stopki strony

RODO

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Ośrodek Kultury i Biblioteki w Moszczenicy,
38-321 Moszczenica,
ul. Samorządowa 1
tel.18 35 41 044 , e-mail:  kultura@okibmoszczenica.pl  ,
reprezentowanym przez dyrektora.

Inspektor Ochrony Danych
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać pod adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:
•    organizowania wydarzeń artystycznych i rozrywkowych;
•    tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury oraz pobudzania
aktywności społecznej i kulturalnej;
•    udziału w zajęciach, konkursach i innych przedsięwzięciach,
których organizatorem lub współorganizatorem jest OKIB Moszczenica
•    kontaktu w sprawach związanych z działalnością OKIB Moszczenica;
•   wypożyczania książek;
•    zawarcia i realizacji umów;

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
•    obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej oraz ustawy 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
•    zawartych umów;
•    udzielonej zgody.

 • Odbiorcy danych
  W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
  mogą być:
  •    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania
  publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w
  zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
  obowiązującego prawa;
  •    inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na
  podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych w związku z
  realizacją usług świadczonych na rzecz OKIB Moszczenica. 

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji określonych celów w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

Informacja o profilowaniu
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
profilowane.

Uprawnienia
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie
wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem oraz prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych
osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji
gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa
lub zawarta między stronami umowa.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Magdalena Waligóra – tel. 533 655 000 mail: inspektor@cbi24.pl

 

Ośrodek Kultury i Biblioteki © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content