Przejdź do treści Przejdź do dolnej stopki strony

Historia Koła Gospodyń Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich z Moszczenicy powstało w grudniu 1929 roku. Działające wówczas Okręgowe Towarzystwo Rolnicze w Krakowie propagowało organizację Kół Gospodyń Wiejskich oraz zachęcało do pracy kobiety w tej organizacji.

Oddział tego Towarzystwa z siedzibą w Gorlicach, na prośbę niezorganizowanych kobiet z Moszczenicy, pośpieszył z pomocą w założeniu Koła Gospodyń Wiejskich. Na ogłoszone zebranie w grudniu 1929 roku przyszło 86 kobiet, z tego 48 przystąpiło do organizacji.

Wybrany został zarząd w składzie:

— przewodnicząca: Kunegunda Jemiołowa,

— sekretarz: Janina Niemcowa,

— skarbnik: Ludwika Brachowa,

— członkinie: Stefania Brachowa, Katarzyna Bedusowa, Jadwiga Dobkowa.

Pierwszym działaniem nowo powstałego Koła było zorganizowanie kursu dokształcającego dla młodzieży pozaszkolnej oraz dla członkiń KGW, którzy z różnych przyczyn nie ukończyli szkoły podstawowej. Nie tylko sprawy oświaty były treścią pracy KGW. Koło wnikało w każdą komórkę życia wsi. Organizowane były kursy kroju i szycia oraz gotowania i pieczenia. Zebrania odbywały się dwa razy w miesiącu, dyskutowano między innymi na temat poprawy warunków higienicznych i bytowych współczesnej wsi. Z powiatu przyjeżdżali z odczytami prelegenci, pomagając podnieść higienę w domach i obejściach, jak również udzielali wskazówek odnośnie żywienia dzieci i rodziny. W miarę upływu lat liczba członkiń powiększała się, a ich aktywność rosła.

W 1935 roku delegacja Koła Gospodyń Wiejskich w strojach regionalnych wzięła udział w pogrzebie Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

W 1938 roku KGW z Moszczenicy, jako najlepsze i najaktywniejsze Koło w powiecie, otrzymało na własność sztandar od Powiatowego Zarządu Kół Gospodyń Wiejskich. W czasie II wojny światowej sztandar był przechowywany przez członkinię Apolonię Wszołek. Sztandar ten możemy obecnie podziwiać po renowacji, która była możliwa dzięki uprzejmości i hojności sponsorów.

Tuż przed wybuchem II wojny światowej KGW włączyło się w ogólnokrajowe przygotowania na wypadek agresji. W tym celu prowadzono szkolenia, jak zachować się w przypadku rozpoczęcia wojny i nalotów. W czasie okupacji organizacja nie mogła prowadzić oficjalnie działalności, jednak kobiety udzielały się na różne sposoby. Między innymi pomagały wysiedlonej ludności z poznańskiego i z okolic Żmigrodu, pomagały partyzantom, dostarczając im odzież i żywność. Cała działalność była kierowana przez Kunegundę Jemiołową. Lata powojenne przyniosły wyraźną intensyfikację działalności KGW.

Już 15 maja 1945 roku odbyło się pierwsze powojenne zebranie w sali Domu Ludowego. Z inicjatywy KGW powołano do życia Koło Młodzieżowe WICI i wspólnymi siłami prowadzono działalność kulturalną na terenie wsi. W tym samym roku miało miejsce pierwsze po wojnie wystąpienie członkiń w strojach regionalnych, które odbyło się podczas uroczystości wręczenia sztandaru 32. Pułkowi Kościuszkowskiemu, ufundowanego przez ziemię gorlicką.

W okresie powojennym działalność Koła była bardzo widoczna w Moszczenicy i skupiała się na kierunkach wytyczonych już wcześniej. Zupełnie nowym zjawiskiem w działalności KGW była troska o zdrowie mieszkańców. W tym celu zorganizowano w 1947 roku Oddział Spółdzielni Zdrowia składający się z 120 członków. Jeszcze więcej udało się zrobić w tej dziedzinie w 1948 roku. Wspólnie z Chłopskim Towarzystwem Przyjaciół Dzieci zorganizowano punkt „Opieki nad matką i dzieckiem”. Warto także nadmienić, że KGW patronowało przez wiele lat miejscowej Szkole Rolniczej założonej w 1946 roku. W związku z tym miejscowe gospodynie pomagały zupełnie bezinteresownie w pracach polowych organizowanych przez tę placówkę.

W latach 50. i 60. XX wieku członkinie włączały się w działania, jakie proponowała ówczesna władza. Prowadziły uprawy nowych kwiatów i warzyw, propagowały nowatorski chów zwierząt. Uczestniczyły w kursach przysposobienia rolniczego oraz kursach kwalifikowanego rolnika. Trudno jest znaleźć dziedziny życia społecznego w naszej wsi, gdzie nie były zaangażowane członkinie KGW, poczynając od organizacji dziecińców wiejskich poprzez pomoc dla starszych i chorych mieszkańców, pomoc powodzianom i innym dotkniętym klęskami żywiołowymi. Aktywnie włączały się w organizowanie gminnych uroczystości: dożynek, biesiad, uroczystości szkolnych. Swoim działaniem wspaniale integrują środowisko wiejskie, kultywują tradycje regionalne i zaszczepiają je w młodych pokoleniach.

Osobami szczególnie zaangażowanymi w sprawy Koła Gospodyń Wiejskich były panie: Kunegunda Jemiołowa — pierwsza i wieloletnia przewodnicząca, Leokadia Warchoł — przewodnicząca z 25-letnim stażem oraz panie seniorki: Alfreda Gubała, Zofia Niemiec, Elżbieta Olesińska i wiele, wiele innych.

„Uwielbiają gotować, piec, szyć, robić przetwory. Są pomysłowe, chętne do współpracy, otwarte na zmiany i wszelkiego rodzaju nowości, bardzo pracowite” — tak o Członkiniach Koła Gospodyń Wiejskich wypowiadała się ich przewodnicząca pani Maria Gubała.

Gospodynie prowadziły i prowadzą swoją działalność bezinteresownie. Stoiska naszego Koła z pysznym jedzeniem można było spotkać w różnych miejscach Małopolski: Wysowej, Gorlicach, Krakowie, Łużnej, Nawojowej, Zakliczynie, a także w Kurimie na Słowacji.

Przez szereg lat działalność KGW była wspierana finansowo przez samorząd Gminny Moszczenica. Niestety możliwości te się zmieniły. Taka sytuacja zmusiła panie do poszukiwania innych rozwiązań. Z pozyskaniem funduszy na działalność radziły sobie doskonale same: wykorzystując produkty z własnych gospodarstw, prowadząc akcje sprzedaży pączków w okresie karnawału, a potraw wigilijnych w okresie Bożego Narodzenia. W ciągu całego roku organizowały sprzedaż pierogów. Ponieważ potrawy były bardzo smaczne, a cena przystępna, to pomysł ten cieszył się dużym zainteresowaniem. Za pozyskane pieniądze finansowały swoją działalność, organizując wycieczki i pielgrzymki. Zarobione pieniądze przeznaczały również na cele charytatywne: pomoc ofiarom powodzi, dofinansowanie wyjazdu na zieloną szkołę dla dzieci z rodzin mało zamożnych, wsparcie osób niepełnosprawnych z Fundacji Wyjdź z Domu.

Działalność KGW w Moszczenicy to nie tylko pozyskiwanie funduszy na potrzeby Koła, lecz także szeroki udział kobiet w życiu Gminy. Nieoceniona była pomoc Koła w organizowaniu Dnia Seniora, przygotowaniu posiłków na Dzień Strażaka, na okoliczność przyjazdu gości z zaprzyjaźnionej słowackiej Kurimy, w przygotowywaniu posiłków dla Koła Pszczelarzy z okazji ich świąt oraz dla gości biorących udział w różnych akademiach i spotkaniach okolicznościowych.

Koło Gospodyń Wiejskich organizowało lub współorganizowało różne imprezy i spotkania: np. wigilijne, wielkanocne (połączone z Klubem Złotej Jesieni), andrzejkowe, z okazji Dnia Kobiet. Chętnie włączało się w przygotowywanie festynów gminnych i imprez organizowanych przez inne jednostki, chociażby gimnazjalnego Dnia Europejskiego, gdzie panie wystąpiły w strojach ludowych i częstowały potrawami „prosto z Europy”. Opisana pokrótce szeroka działalność KGW w Moszczenicy jest dobrym przykładem wspólnego działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

Duża aktywność Koła wzbogaca życie mieszkańców wsi o elementy regionalne i pozwala mieć nadzieję, że tradycje nie zostaną zapomniane przez następne pokolenia. W 2019 roku zmienił się zarząd Koła. Po wielu latach kierowania Kołem Gospodyń Wiejskich z funkcji przewodniczącej zrezygnowała pani Maria Gubała. Jej miejsce zajęła pani Bożena Orlińska. Szeregi KGW zostały zasilone młodszymi paniami. Koła gospodyń w Polsce otrzymały możliwość finansowania poprzez ARiMR, z czego nasze panie chętnie korzystają.

Zostaw odpowiedź

Ośrodek Kultury i Biblioteki © 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content